จากข่าวการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อันเนื่องมาจากการระเบิดของก๊าซไฮโดรเจน (ที่เกิดจากปฏิกิริยาของแท่งเชื้อเพลิงกับน้ำอีกที) ทำให้มีกัมมันตภาพรังสีแพร่กระจายไปในบางส่วนของประเทศญี่ปุ่น
 
บังเอิญไปเจอภาพเกี่ยวกับระดับกัมมันตภาพรังสีที่ร่างกายได้รับ และผลกระทบมาจากเวบหนังสือพิมพ์อาซาฮี ชิมบุน